bardzo dobrzedobrzesłabonie umiem pływać

  Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z regulaminem zajęć, akceptuję go i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach z pływania w sezonie 2021/2022 (dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

  Wyrażam zgodę na publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły.Nie wyrażam zgody na publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły.

  Wyrażam zgodę na transport mojego dziecka na pływalnię i z powrotem. - (nie dotyczy osób, które same dowożą dzieci).

  Wyrażam zgodę na podejmowanie wszelkich decyzji związanych z leczeniem mojego dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia przez organizatora oraz prowadzącego zajęcia.

  Dane ujęte w formularzu zgłoszeniowym są niezbędne do organizacji i realizacji zajęć nauki i doskonalenia pływania w sezonie 2021/2022.
  Będą one przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla w/w potrzeb.
  Administratorem danych jest Szkoła Narciarstwa i Pływania "JUMBO". Mają Państwo prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prawa do ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienie skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
  Proszę zaznaczyć zgodę by przejść do przesłania formularza.